Contra les noves taxes en el segon cicle de formació professional

Contra les noves taxes en el segon cicle de formació professional

Daniel Font Gràcies. El Grup Socialista va seguir amb molta atenció les explicacions i interrogatori formulat pel diputat senyor Chumillas al darrer plenari sobre l’anunci de les noves taxes que vol aplicar el Govern, no?, ho vàrem seguir amb atenció i és un tema que ens ha interessat i que estem seguint de prop, no […]