Reglament d’eleccions primàries del PSC: obertes i a dues voltes


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Proposta de reglament d’eleccions primàries del PSC: obertes i a dues voltes (darrer redactat)

 

Art. 1. En compliment del mandat del 12è Congrés del PSC, la designació del candidat o candidata socialista a la Presidència de la Generalitat es produirà a través d’unes eleccions primàries obertes a la ciutadania organitzades segons el que estableix el present Reglament.

Art. 2. Podran participar com a electors i electores en el procés de primàries obertes els afiliats i afiliades del PSC (militants i simpatitzants) i els ciutadans i ciutadanes espanyols que acreditin veïnatge administratiu a Catalunya i siguin majors de 16 anys el dia de la celebració de les eleccions primàries, aportin un mínim d’un euro per a sufragar el cost del procés electoral i signin una declaració en la que es reconeguin en els valors progressistes i d’esquerres i manifestin la seva voluntat de contribuir a la victòria del candidat o candidata socialista designat a través del procediment de primàries obertes a la ciutadania.

Art. 3. Als efectes de comprovar la identitat dels electors i electores i per tal de prevenir qualsevol intent d’exercir el vot més d’una vegada serà imprescindible la presentació de l’original del Document Nacional d’Identitat o del Passaport. Tot el procediment ha de garantir la privacitat de les dades personals.

Art. 4. Les persones que vulguin participar en el procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania podran proporcionar voluntàriament les seves dades personals per tal de rebre informació relativa al procés electoral i a les activitats del PSC. Aquestes dades seran tractades d’acord a allò que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Art. 5. En el procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania només es podrà votar de forma presencial en qualsevol de les meses habilitades a tal efecte a tot Catalunya utilitzant les paperetes oficials. La ubicació de les meses electorals serà pública al menys quinze dies abans de la votació a través dels mecanismes dels que disposi l’organització del partit, i com a mínim, a través de la web oficial de les primàries.

Art. 6. La declaració que hauran de subscriure els electors i electores que vulguin participar en el procés de primàries obertes a la ciutadania serà la següent: “Em reconec en els valors progressistes i d’esquerres de llibertat, igualtat, justícia, solidaritat, fraternitat i pau, i participo en el procés d’elecció del candidat o candidata socialista a la Presidència de la Generalitat per tal de contribuir al seu èxit electoral”.

Art. 7. Podran participar com a candidats o candidates en el procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania per designar el candidat socialista a la Presidència de la Generalitat aquelles persones que obtinguin l’aval d’almenys el 10% dels membres del Consell Nacional del PSC (amb un màxim del 15% d’avals) o d’almenys el 5% dels militants del partit (amb un màxim del 10% d’avals) i subscriguin públicament la següent declaració: “Em comprometo a fer una campanya austera inspirada pels ideals democràtics i socialistes, a respectar els meus contrincants en aquest procés de primàries obertes i la història i l’organització del PSC, a participar en els debats entre candidats que s’estableixin, a acceptar el resultat proclamat per la Mesa del Consell Nacional del PSC, i a participar activament en la campanya electoral del candidat o candidat/a elegit o elegida a través del procés de primàries obertes. Si guanyo, em comprometo a enriquir i respectar el programa electoral que aprovi el partit. No serà possible avalar més d’un candidat o candidata. A partir de la proclamació per part de la Mesa del Consell Nacional del PSC, els candidats que ostentin responsabilitats orgàniques en el partit, quedaran suspesos en les seves funcions fins a la celebració de les eleccions primàries obertes a la ciutadania.

Art. 8. Els candidats i candidates en el procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania rebran suport equitatiu per part de l’estructura central del partit. Així mateix, se’ls facilitarà mecanismes per fer arribar la seva proposta als militants i simpatitzants del PSC. Els candidats presentaran una memòria explicativa de les fonts de finançament de la seva campanya, amb expressió detallada del pressupost i una relació dels aportants.

Art. 9. L’elecció de candidat o candidata socialista a la presidència de la Generalitat es produirà a través d’un sistema de doble volta. Serà designat candidat o candidata socialista a la presidència de la Generalitat la persona que hagi recollit més del 50% dels vots emesos a favor de qualsevol candidatura en la primera volta o, si cap dels aspirants no obtingués aquest suport, se celebrarà al cap d’una setmana una segona volta en la que serà designat candidat o candidata aquella persona que hagi obtingut el major nombre de vots un cop escrutades totes les taules i sumats els resultats obtinguts a cada una d’elles. Només passaran a la segona volta els dos aspirants que hagin recollit en la primera volta el major nombre de vots un cop escrutades totes les taules i sumats els resultats obtinguts a cada una d’elles. La proclamació dels resultats de la primera i la segona volta correspon a la Mesa del Consell Nacional del partit.

Art. 10. Les meses electorals estaran ubicades a locals públics accessibles i coneguts, així com a les seus del partit. Es votarà en urna, es garantirà el secret del vot i la màxima reserva a l’hora d’agafar la papereta de votació.

Art. 11. La Mesa del Consell Nacional exercirà com a Autoritat Electoral, aplicant el present Reglament, interpretant-lo i desenvolupant-lo a pròpia iniciativa o a petició dels òrgans del partit i dels candidats i candidates que concorrin al procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania que designaran un o una representant davant de l’Autoritat Electoral un cop convocades les eleccions primàries. L’Autoritat Electoral demanarà el parer de les persones que van participar en la redacció del present Reglament sobre qualsevol qüestió relativa a la seva aplicació, interpretació o desenvolupament.

Art. 12. L’Autoritat Electoral, a través de la Secretaria d’Organització del PSC, serà la màxima responsable del dispositiu electoral que ha de permetre el desenvolupament de les eleccions primàries obertes a la ciutadania, promovent la màxima participació amb total garantia de neutralitat i transparència. Sota la seva coordinació actuaran també amb els mateixos criteris totes les organitzacions del partit que formaran part d’aquest dispositiu electoral. El partit endegarà a nivell central una campanya de foment de la participació de la ciutadania en el procés de primàries obertes.

Art. 13. El partit encoratjarà les seves organitzacions a implicar activament el conjunt dels afiliats i afiliades (militants i simpatitzants) en aquest procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania, i a promoure la participació de voluntaris i voluntàries no membres del PSC en les tasques de promoció de la participació i d’organització de la jornada electoral.

Art. 14. Als efectes de desplegar el dispositiu electoral, la Secretaria d’Organització designarà una Comissió Nacional de les Primàries Obertes a la Ciutadania formada per un representant de cada Federació del PSC, dos representants de les organitzacions sectorials i un representant de la Joventut Socialista de Catalunya, del Consell de Dones i del Consell Obert. A aquesta Comissió Nacional s’hi afegirà un representant de cada candidat o candidata a les eleccions primàries.

Art. 15. La data de celebració de les eleccions primàries obertes a la ciutadania correspondrà a la Mesa del Consell Nacional escoltada la Comissió Executiva del partit. La data serà fixada amb una antelació mínima de cinc mesos a la data prevista per a les eleccions al Parlament de Catalunya, llevat de convocatòria anticipada d’eleccions.

Art. 16. Cas de convocatòria anticipada d’eleccions, la Mesa del Consell Nacional i la Comissió Executiva del partit hauran de reunir-se amb la màxima urgència per tal de decidir si es donen les condicions necessàries per organitzar el procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania o si la designació del candidat o candidata socialista a la Presidència de la Generalitat es produirà, o bé a través d’un procés de primàries circumscrit als i les militants i als i a les simpatitzants registrats en els cens de militants i simpatitzants del PSC que hauran d’emetre el seu vot de forma presencial, o bé a través d’una votació secreta dels membres del Consell Nacional del PSC.

PSC, 18/03/2013

 

 

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

One Response to "Reglament d’eleccions primàries del PSC: obertes i a dues voltes"

  1. Pingback: Reglament d’eleccions primàries del PSC: obertes i a dues voltes | L'Hora

You must be logged in to post a comment Login