Rosa Sensat: Autoritat sense autoritarisme


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Rosa Sensat: Autoritat sense autoritarisme

Conclusions sobre Autoritat sense autoritarisme, a la 47a. Escola d’Estiu de 2012, de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

 

Hem pres consciència que som hereus d’una història feta de trobades entre cultures i grups humans diversos. Els pobles que històricament han conformat la nostra identitat cultural, juntament amb el patrimoni de la nostra escola, han contribuït a construir una imatge d’infància i d’autoritat que condiciona la nostra mentalitat actual, de manera més o menys conscient. Durant aquestes sessions ens hem proposat afrontar el que pot explicar i contenir aquesta relació complexa entre les persones, siguem infants, joves o adults. Una relació feta d’equilibri d’identitats i de llibertats, que condicionen l’estil del que representa fer escola i ser mestre. Ha estat un tema apassionant que ens ha permès aprofundir en les nostres arrels culturals i en la manera com patim o exercim l’autoritat. Hem afrontat aquest tema amb una visió polièdrica, feta des de la matemàtica, la psiquiatria, la història de l’educació, les tecnologies, la filosofia, el cinema…

Hem mirat les escoles i els instituts com a mirall de la nostra societat amb la convicció que potser més que netejar o canviar el mirall el que cal és canviar-nos nosaltres, canviar la nostra realitat. I això no serà possible si no modifiquem la nostra mentalitat, ajudats per idees que ens portin al terreny de la governança basada en decisions i normes compartides. Amb aquesta reflexió pretenem exposar idees i mirades noves, que s’obren com finestres per mirar la realitat. Aquesta nova mirada podrà contribuir a fer canviar la nostra mentalitat.

El nostre patrimoni d’autoritat

Per tal d’alliberar-nos d’una dependència excessiva dels nostres orígens el primer exercici que hem fet és prendre’n consciència. Hem fet una mirada enrere per saber què va ser i què no va ser l’autoritat, per trobar en la tradició el que volem fer nostre i el que volem mirar de canviar.

L’etimologia ens ajuda i ens ofereix una primera lectura sorprenent quan descobrim que “educació” i “autoritat” són dos termes etimològicament sinònims, que tots dos contenen el sentit de fer créixer, de consolidar, de fornir, d’alimentar. Per afrontar el binomi autoritat-autoritarisme trobem el sentit de l’auctoritas, com aquella que es fonamenta en el prestigi social d’una persona, enfront de la potestas, que és l’autoritat de dret, la que emana d’un poder superior.

La tradició que neix del nostre llegat hebreu i grecollatí ha desplaçat el concepte d’autoritat cap a la imposició del poder de l’adult home davant l’infant, a qui calia sotmetre fins i tot amb violència per ajudar a sortir de la seva condició. L’herència de la romanitat i del cristianisme matisa aquesta concepció amb la pàtria potestat, amb una visió menys violenta i més protectora, però que continua menystenint el valor de l’infant. Quan apareix l’escola, aquesta herència es transfereix del paterfamilias cap al mestre, condicionant el seu rol fins als nostres dies.

La Il·lustració promou canvis tímids que amb l’aparició dels corrents pedagògics dels segles XVIII i XIX provoquen un gir copernicà, que obliguen a reelaborar la imatge d’infant, de mestre i, per tant, d’autoritat i d’escola.

Models i crisis dels models d’autoritat

Hem vist que els moments crítics de la història de la nostra societat han representat oportunitats per transformar els models d’autoritat. Per tant no té sentit anar a buscar en el passat solucions per als problemes d’avui. La inseguretat ens pot portar a buscar certeses en paradigmes coneguts del passat, però hem vist que cada context, cada moment, ha de crear noves maneres d’organització per construir la llibertat de les persones.

En els moments actuals hi ha una col·lisió entre l’herència històrica del concepte d’autoritat i el reconeixement dels drets dels infants, encara no conquerits del tot. A més, les transformacions econòmiques i culturals també estan canviant les relacions i els rols, tant a la família com a la societat. Pensem que el paternalisme que sembla imposar-se és una nova forma d’autoritarisme, així com el dirigisme competitiu, que pretén construir una societat com un conjunt d’individus en competència i no com un grup de persones competents en cooperació. Per aquest motiu creiem que més que cercar una excel·lència entesa com l’individualisme portat a l’extrem i que no és respectuosa amb les capacitats i diferències de tothom, hem de saber construir la qualitat generalitzada del sistema, que garanteixi les oportunitats de creixement de totes les persones.

Autoritat i vida democràtica

Cal dotar de sentit les accions i les pròpies actituds per obtenir el reconeixement del col·lectiu que es té la responsabilitat de representar. Ara, doncs, toca practicar, més que explicar, un model d’organització de les relacions entre les persones, perquè la imposició de normes que no s’han acordat genera hipocresia i no permet construir disciplina autònoma. L’excés de disciplina imposada fa les persones dependents, no lliures. L’autoritat neix de l’exercici de la llibertat i de l’existència d’espais col·lectius de construcció.

En educació hi ha més presència de tradició que de renovació, i en conseqüència l’impacte del bagatge tradicional en la nostra pràctica és molt més fort que el de les propostes renovadores. Per això creiem que no hem de perdre l’esperança de construir la nostra realitat integrant els valors que els referents en pedagogia han aportat a l’escola. No ens sentim orfes de referents, però treballem perquè la fragilitat de les idees renovadores no sigui un pretext ni una oportunitat per fragmentar ni interrompre la història de l’educació.

Els referents de l’escola democràtica han fet aportacions per afrontar l’autoritat en el terreny del viure junts. En la història de la pedagogia els qui han resolt el tema de l’autoritat són aquells que s’han centrat a transformar la manera d’aprendre. Creiem que hem de saber afrontar conjuntament aquestes dues dimensions, principalment en un moment de canvis trepidants com els que ens toca viure; perquè el que no ha canviat és la capacitat que veiem en totes les persones per aprendre. Continuem tenint-hi confiança.

Autoritat a l’escola, autoritat del mestre

Cap societat pot renunciar ni a les normatives ni a les sancions, però creiem que tota reflexió sobre l’autoritat a l’escola s’ha de fer sense perdre de vista l’interès superior de l’infant. L’escola i l’institut, vistos com aquest mirall que projecta la imatge de la societat, ha de saber construir l’autoritat moral per damunt de l’autoritat legal, i això demana un gran esforç d’autocrítica i de coherència.

Els mestres i professors hem de saber reformular la nostra funció. La societat actual ofereix una gran accessibilitat a la informació. Hem de saber evitar el risc de generar divisòries socials amb els qui no tenen al seu abast els instruments que permeten l’accés a la informació i a les noves formes de comunicació. El diàleg amb l’exterior que ofereix una escola oberta facilita els comportaments solidaris, perquè es comprenen millor les relacions entre els coneixements i els fenòmens. Escola oberta també a metodologies, diversificant les maneres d’ensenyar per poder acollir millor les diferents maneres d’aprendre.

Volem reivindicar la necessitat que cada mestre i professor visqui l’autoritat com una forma d’apropar-se a l’altre, respectant la pròpia experiència, habilitats i coneixement, així com els dels altres, que li permet trobar l’equilibri entre escoltar i parlar, donar i rebre, establint amb els infants, els joves, les seves famílies i els companys una relació respectuosa, educadora. Pensem que serà interessant-se per les passions i acollint les dificultats dels altres que n’obtindrà la reconeixença.

Sabem que construir junts és més costós que fer-ho sols, però també és més sòlid. Hem de saber utilitzar temps per acabar guanyant-ne, i això ens exigeix en primer lloc ser honestos: tenir una actitud i uns valors practicats, més que proclamats o exigits.

Mestres i professors tenim una gran responsabilitat per resoldre aquesta tensió, aquest equilibri difícil que hi ha entre la necessitat de les normes d’organització social i el dret a la participació de tots, perquè l’objectiu de l’exercici d’autoritat ha de ser acompanyar els infants i joves perquè esdevinguin persones autònomes i lliures.

Associació de Mestres Rosa Sensat, 47a. Escola d’Estiu, 13/07/2012

 

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login