Acord PSC-CiU sobre educació a Barcelona


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Aquest darrer divendres, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una resolució sobre política educativa. La resolució, proposada per Jordi Martí i Carmen Andrés, ha comptat amb els vots de PSC i CiU. Els apartats de la resolució apunten a: impulsar el Consorci d’Educació de Barcelona com a instrument de política educativa; promoure un pacte polític i social a favor de l’educació; promoure mesures per a completar els ensenyaments obligatoris i facilitar el pas als ensenyaments postobligatoris; promoure mesures per a garantir l’equitat educativa a la ciutat; instar al govern de la Generalitat a construir els edificis definitius de les escoles Els Encants, l’Univers, La Maquinista, Can Fabra i Sant Martí, durant el període 2012-2015; reiterar el reconeixement del caràcter educatiu de les escoles bressol de 0 a 3 anys; apostar per mantenir els programes que treballen a favor de la cohesió social; formular un canvi del mapa de la formació professional adaptat a les actuals necessitats; i potenciar el projecte educatiu de ciutat.

El text de la resolució és el següent:

Jordi Martí Grau, en la seva condició de president del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya de l’Ajuntament de Barcelona, i actuant en el seu nom i en representació, manifesta:

1. El marc de greu crisi econòmica, social i cultural en el què ens trobem avui dia ens permet confirmar la importància vital del capital humà, la formació, la creativitat, la innovació i el coneixement per afrontar i donar resposta als reptes actuals.

2. Atès que en aquest context, l’Educació, entesa com a dret fonamental i universal, és no només la garantia de que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin possibilitats reals de desenvolupament personal, sinó també l’eix de desenvolupament i progrés col·lectiu, en tant que l’Educació és transmissora dels valors i principis que fonamenten la nostra societat en democràcia.

3. Atès que Barcelona disposa d’una gran tradició pedagògica en la que l’Ajuntament de Barcelona ha estat un dels seus principals actors, tradició que cal refermar en aquests moments perquè la nostra ciutat continuï desplegant amb tota la seva força la seva capacitat d’educar i transmetre valors com a garantia d’equitat i cohesió social.

4. Atès que per mantenir la qualitat educadora de Barcelona és indispensable garantir la qualitat del sistema educatiu des d’un compromís polític i ciutadà que situï l’Educació com a prioritat política i social.

Per tot això, i d’acord amb el que estableixen els articles 64.3 i 100 del Reglament Orgànic Municipal i l’acord de la Junta de Portaveus del 29 de gener de 2008, formula la següent proposició:

El Plenari Municipal acorda:

1. Constatar la importància que l’Ajuntament de Barcelona ha tingut, té i ha de seguir tenint en el lideratge de polítiques educatives a la ciutat, essent el Consorci d’Educació de Barcelona un instrument per a la seva execució.

2. Impulsar un gran pacte polític i social a favor de l’Educació a Barcelona, amb el món educatiu, els agents culturals, socials i productius i les forces polítiques per garantir als infants i joves, a partir de l’Educació i de la promoció de valors com el treball i l’esforç, una igualtat real d’oportunitats i l’assoliment d’un clima cívic de convivència basada en els valors ètics, la sensibilitat cultural, la construcció nacional i el compromís democràtic i una aposta clara per l’excel·lència.

3. Potenciar, preferentment en el marc del Consorci d’Educació de Barcelona, la permanència dels infants i joves en el sistema educatiu fins a completar els ensenyaments obligatoris i facilitar el seu pas als ensenyaments postobligatoris a partir de:

a) Destinar els recursos necessaris per garantir la continuïtat dels projectes inclosos en els Projectes de Millora per als centres educatius.

b) Assegurar la continuïtat del programa Èxit, com a programa prioritari per afavorir l’èxit escolar de l’alumnat de la nostra ciutat.

c) Avaluar l’aplicació de la sisena hora a les escoles públiques de Barcelona amb l’objectiu d’avançar cap a la xarxa única i per prioritzar la millora de les competències en una tercera llengua.

d) Potenciar els instituts- escola com a eina eficaç per tal de facilitar l’acompanyament de l’alumnat durant l’itinerari escolar.

4. Potenciar el treball des de la proximitat, com un element d’acció idoni per entendre i resoldre les necessitats educatives de la ciutat des de l’equitat i la igualtat d’oportunitats. En especial:

a) Estudiar i valorar la viabilitat dels districtes educatius com espais de col·laboració i coresponsabilitat de les administracions i els agents educatius del territori per a la planificació, provisió i garantia dels serveis educatius.

b) Estudiar el funcionament que aquest curs 2011-2012 ha tingut el canvi a les zones d’influència i valorar la seva adequació a les necessitats dels infants i les seves famílies.

c) Potenciar que els centres educatius de la ciutat puguin fer efectiva l’autonomia de centres.

5. Instar la Generalitat de Catalunya a construir els edificis definitius per a les escoles Els Encants, l’Univers, La Maquinista, Can Fabra i Sant Martí durant el període 2012-2015. Més enllà de les seves competències, l’Ajuntament ha de buscar acords que desbloquegin aquestes construccions.

6. Reconèixer el caràcter educatiu de l’etapa 0-3 i treballar per incrementar el número de places de titularitat publica i pel bon funcionament de les escoles bressol municipals, des del model públic i amb les ràtios de criatures per aula i el suport educatiu necessari per assegurar la qualitat educativa que el caracteritza.

7. Treballar, en el marc del Consorci d’Educació de Barcelona pel manteniment i la dotació, d’acord amb les necessitats socials actuals, de tots aquells programes que garanteixen la cohesió social en el marc educatiu, com per exemple les beques menjador, les ajudes per activitats extraescolars, les ajudes per acollida matinal i les ajudes per llibres de text i material escolar.

8. Adequar el mapa de la Formació Professional a Barcelona per adaptar-lo a les necessitats actuals. Garantir l’oferta de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), amb l’objectiu de proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l’itinerari formatiu a aquells joves que han acabat l’ESO i no n’han obtingut la titulació. Reconèixer el valor dels Cicles Formatius de Grau Superior com a eina de qualificació professional i instar la Generalitat de Catalunya, a garantir que l’accés no es vegi afectat per la situació socioeconòmica de l’alumnat.

9. Potenciar el Projecte Educatiu de Ciutat com a instrument que ha d’impregnar totes les àrees de govern i els agents culturals i socials de      Barcelona del potencial educador de la ciutat i que ha de tenir el seu moment més destacat en el XIIIè Congrés de Ciutats Educadores que s’ha de celebrar a Barcelona al 2014.

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login