Aprovades mesures relacionades amb les escoles bressol


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Reproduïm els punts aprovats de la moció sobre retalls educatius i escoles bressol tractada avui al Parlament.

En negreta, els punts que fan referència a les escoles bressol. En vermell, el resultat de les votacions.

El punt 5 i apartats a), b), c) i d), i els punts 6 i 7, han estat aprovats per majoria PSC-IC-ERC-PP-Mixt. No ha estat possible un acord amb CiU.

Moció

1. El Parlament de Catalunya constata la deslleialtat institucional del Ministeri d’Educació en imposar unes normes a l’administració educativa catalana pel Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures ur­gents de racionalització de la despesa pública en l’àm­bit educatiu; la falta de respecte cap a la voluntat i la capacitat d’exercir polítiques educatives pròpies de la Generalitat de Catalunya i la ineficàcia de les mesures contingudes en el Reial decret llei i l’afectació sobre la qualitat educativa.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la possible inconstitucionalitat del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de ra­cionalització de la despesa pública en l’àmbit edu­catiu. En cas de confirmar-se inconstitucionalitats o antiestatutarietats, el Govern actuarà d’acord amb el dictamen amb l’objectiu de plantejar recurs d’incons­titucionalitat al Tribunal Constitucional.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a quan­tificar i lliurar als grups parlamentaris la xifra de l’impacte en la despesa que suposaria per al Departa­ment d’Ensenyament l’aplicació de les previsions del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures ur­gents de racionalització de la despesa pública en l’àm­bit educatiu i de les previsions de revisió a la baixa de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2012.

4. Davant de la deslleialtat institucional de l’Estat en­vers la Generalitat de Catalunya, l’impacte de les me­sures imposades en matèria educativa en la sosteni­bilitat i la qualitat de l’educació pública a Catalunya, la distribució desigual dels nous objectius de dèficit públic de l’Estat que carreguen sobre els ajuntaments i les comunitats autònomes i la negativa a satisfer els deutes contrets amb la Generalitat de Catalunya i a reconèixer i resoldre l’espoli fiscal el Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a. No aplicar les exigències del Govern espanyol d’ajustament dels Pressupostos de la Generalitat en polítiques educatives.

b. Replantejar la fiscalitat competència de la Genera­litat i implementar un conjunt de noves mesures im­positives, seguint l’exemple d’altres països europeus, que permetin incrementar els ingressos de la Gene­ralitat aprofundint en la solidaritat i l’equitat en lloc d’aprofundir en les desigualtats socials, en l’estalvi de despesa a costa de la qualitat educativa i en les càrre­gues sobre les rendes mitjanes i classes populars.

c. Plantejar amb els agents i els interlocutors educa­tius mesures d’austeritat i de millora a curt i a mitjà termini que donin al sistema educatiu la sostenibili­tat, la solidesa i l’eficiència que necessita i que im­pliquin una reducció progressiva de les restriccions pressupostàries aplicades, que malmeten la qualitat educativa.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aten­dre de manera urgent les demandes sobre el finança­ment de les escoles bressol adreçades el proppassat 20 d’abril conjuntament per l’ACM i la FMC al De­partament d’Ensenyament per resoldre la situació crí­tica del món local respecte de la viabilitat dels centres educatius de 0-3 anys:

a) Disposar els recursos necessaris, suficients i cor­rectes, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles bressol municipals creades per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de les nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania.

b) Dotar fins a 1.600 euros la bestreta de 1.300 eu­ros anunciada pel Departament d’Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir l’esmentat import per als cursos següents.

c) Atendre la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible la provisió pública de serveis educa­tius d’infància mentre s’estableixi un marc estable de col·laboració i coresponsabilitat entre les administra­cions educatives.

d) Trobar les mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i l’optimització del model d’escoles bressol.

Punt 5, apartats a), b), c) i d): APROVATS per 67 a favor, 62 en contra, 0 abstencions (en contra, CiU).

e) Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la sostenibilitat dels serveis de la primera infància.

Apartat e): REBUTJAT per 49 a favor, 78 en contra, 1 abstenció (en contra, CiU i PP).

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con­vocar l’ordre d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en situacions socioeconòmiques desfavorides per a aquest curs i mantenir com a mínim l’import per alumne en 735,00 euros del curs passat.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con­cretar abans de la fixació de les taxes i preus muni­cipals i la inscripció per al curs vinent la quantia i el termini d’abonament del 50% restant de la transfe­rència per a les escoles de música i dansa municipals i a comprometre’s a iniciar de manera immediata la planificació conjunta de futur tant pel que fa al mapa dels ensenyaments artístics com al finançament en els propers anys que garanteixi la sostenibilitat, la conti­nuïtat i qualitat de les escoles municipals de música i dansa.

Punts 6 i 7: APROVATS per 67 a favor, 62, en contra, 0 abstencions (en contra, CiU).

8. El Parlament insta el Govern a vetllar per tal que la dotació de la partida del Fons estatal per a la Integra­ció, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants del 2012 compti, almenys, amb els mateixos recursos que els destinats el 2011.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a comu­nicar per escrit de manera immediata els canvis per al curs 2012-2013 del sistema de gestió i del sistema de beques i de bonificacions a les llars d’infants ti­tularitat del Departament d’Ensenyament i a garantir els recursos suficients per al manteniment del suport a les famílies amb necessitats econòmiques, de les instal·lacions i de la qualitat educativa.

Punt 9: REBUTJAT per 50 a favor, 79 en contra, 0 abstencions (en contra, CiU i PP).

Parlament, 10/05/2012


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login