Aprovades infraestructures educatives a Palau-solità i Plegamans, Canovelles i Sant Joan de les Abadesses


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348
Llibre de les Flors

Institut-Escola de Can Periquet a Palau-solità i Plegamans

Daniel Font

Gràcies, senyor president. Per defensar la Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’institut escola de Can Periquet de Palau-solità i Plegamans, presentada pel Grup Socialista, i dir, per iniciar, que estem d’acord amb la proposta de resolució que ha presentat el Grup d’Iniciativa, que recolzarem, òbviament, i també que l’escola de Can Periquet va iniciar la seva activitat educativa ara fa uns anys, al curs 2008-2009. La creació de l’escola es va deure a l’increment notable d’alumnat en aquell municipi, com es produïa també en molts altres municipis de Catalunya, en funció d’una onada immigratòria i d’un increment de la població, es va veure també per tant en l’increment notable de l’alumnat en funció d’aquest increment poblacional i a la necessitat d’ubicar aquest alumnat en algun lloc que no podia ser reubicat en altres escoles preexistents en el mateix municipi.

Per decisió del Departament d’Educació en aquell moment l’escola va començar la seva activitat docent amb una estructura física de mòduls prefabricats, amb el compromís que aviat disposaria d’una estructura física més adequada i definitiva. Les obres per a la instal·lació provisional es van produir amb rapidesa i es varen acabar poc abans de l’inici del primer curs de funcionament, i l’estructura física provisional, no obstant, no disposava dels serveis bàsics necessaris com menjador, acollides escolars i d’altres, qüestió que inviabilitzava stricto sensu el funcionament de l’escola, i aquestes carències van haver de ser suplertes o van haver d’afrontar-les amb extraordinària implicació de les famílies, que varen viabilitzar-ho i varen acordar la seva col·laboració i el seu esforç personal i també la seva col·laboració econòmica, és a dir, es va donar una situació de barracons o d’equipament transitori amb insuficiències, amb uns espais no adaptats a la norma i amb insuficiència d’espais per fer una funció escolar homologada, que va ser suplerta mínimament i en la mesura de les seves possibilitats per les pròpies famílies i els entorns familiars de l’alumnat que hi va ser incorporat.

Durant els cursos següents l’escola va acollir alumnat d’acord amb el volum i característiques de l’alumnat assignat, fins arribar a un punt àlgid de desconcert amb la situació. Al setembre del 2011, és a dir, fa uns pocs mesos, el responsable dels serveis territorials del Departament va comunicar a l’Associació de Pares i Mares de l’escola i a l’Ajuntament que no es construiria cap nou edifici i que calia pensar el futur de l’escola en termes de fusió amb una altra escola o bé d’extinció de l’escola. En una reunió de treball es va demanar a les parts implicades propostes possibles en aquest sentit i alternatives possibles. El canvi d’opinió del Departament, ara d’Ensenyament amb el nou Govern, ha portat a una situació insostenible per a l’alumnat, el professorat i les famílies. La situació ha comportat diferents iniciatives de mobilització de les famílies, un escrit al Síndic de Greuges i la voluntat ferma dels pares i mares implicats de solucionar els problemes d’escolaritat de manera estable i sòlida.

A la situació de conflicte que ha comportat el canvi d’opinió del Departament se suma ara una qüestió més, que és la intenció del Departament d’Ensenyament de no permetre la matriculació de nou alumnat de P3 per al propers curs 2012-2013, indicació que ja ha arribat i que crea una contradicció addicional, amb un contrasentit evident, que és la dada, una dada empírica que en aquests moments hi ha més preinscrits que oferta de places, en contradicció oberta amb els estudis demogràfics, senyora Barrufet, tots els estudis demogràfics per terra, hi ha més inscrits, cent setanta-nou per inscrits, que oferta de places, oi? I la previsió era exactament antitètica, era exactament una altra, fixi’s vostè els estudis demogràfics per on van i la realitat pura i dura de les coses per on va.

Per tant, aquesta és la situació, hi ha un conjunt de contradiccions no resoltes, l’evolució demogràfica de l’alumnat de la població apunta a la necessitat d’aquesta escola, també a la necessitat d’implicar aquesta escola en un projecte més ampli que en diem institut escola. Pesa com una llosa –com una llosa– en un sentit de desconfiança fonamentada, la frivolitat en què en alguns casos recents han estat elaborats i tractats aquests tipus d’informes demogràfics que s’han aplicat en aquest cas per part del Departament d’Ensenyament. Per exemple, li diré un sol cas i cap més, ja no diré res més sobre aquest punt. En el cas de l’escola Olga Xirinacs de Tarragona, en què la pròpia consellera afirma que tancarà l’escola i que l’informe demogràfic ja el farà. Primer tanca l’escola i després ja farà l’informe demogràfic. Veu? Els informes demogràfics de vegades serveixen per justificar posicions que no són lògiques ni objectivables des de cap punt de vista i en canvi sí són discrecionals i obeeixen a causalitat de vegades que molt poc tenen a veure amb l’alumnat i amb els estudis demogràfics.

Senyor president, les diferents necessitats educatives en el municipi de Palau-solità i Plegamans requereix una mesura enèrgica que garanteixi una oferta actualitzada dels tres estadis educatius de l’escola bressol, educació primària i educació secundària al municipi. Cada un d’aquests estadis planteja una problemàtica pròpia que es veuria resolta si es produís una solució de conjunt i aquesta solució de conjunt és la construcció, i no pot ser altra, ni pot ser d’alta manera, que és la construcció d’un institut escola que integri les diferents ofertes educatives de cadascun dels estadis educatius que hem esmentat. L’Ajuntament en primera línia i els pares i mares implicats en segona línia de Palau-solità i Plegamans consideren que un institut escola agregat ha de permetre alhora compatibilitzar la solució de les necessitats educatives amb les exigències d’ajustar la despesa educativa. És barat fer instituts escola, recordi-ho una i altra vegada, és més barat fer instituts escola que centres desagregats. Aquesta proposa compta també amb el suport tècnic dels analistes de planificació educativa i amb tothom que s’ho ha mirat mínimament.

És per això que el Grup Socialista ha proposat una proposta de resolució que quedaria redactada de la següent manera, amb els següents punts: primer, procedir a la impulsió d’un institut escola al municipi de Palau-solità i Plegamans que ofereixin educació infantil, educació primària i educació secundària a la població del municipi i que sigui el resultat de la fusió de l’escola Can Periquet amb altres ofertes educatives especialitzades del municipi en la línia d’agregar-les en un sol centre educatiu; segon, preveure la dotació pressupostària necessària per a la construcció del nou institut escola en l’emplaçament habilitat per l’Ajuntament perquè pugui estar disponible l’inici del curs 2013-2014; tercer, encarregar i realitzar el projecte executiu de la nova construcció dins de l’exercici de 2012; quart, preveure les mesures necessàries de transició per a una correcta oferta educativa en l’actual escola de Can Periquet i altres centres educatius. Gràcies, senyor president.

Comissió d’Ensenyament i Universitats: Aprovada per 9 vots a favor, 7 vots en contra i 0 abstencions (a favor, PSC, IC, ERC, PP i Mixt; en contra, CiU).

Escola Els Quatre Vents de Canovelles

Jordi Terrades

Gràcies, president. Saludar, com vostè ha dit, l’alcalde i el regidor d’Educació de l’ajuntament de Canovelles.

L’escola Quatre Vents, de l’escola de primària Quatre Vents de Canovelles no és la primera vegada que en parlem en aquesta comissió del Parlament, ja es va prendre una resolució en aquest sentit que bé, que en tot cas l’acord que va permetre tirar endavant els pressupostos d’enguany del 2012, ens va albirar que possiblement teníem al davant una solució a aquest problema, no?

Canovelles és una ciutat on l’evolució de la població en edat escolar evidencia la necessitat d’un augment de places escolars. Sense anar més lluny, en el curs passat es va haver d’habilitar una tercera línia a l’escola Jacint Verdaguer, i en el curs que començarà al proper setembre s’haurà d’habilitar una nova línia en una de les escoles també d’educació infantil i primària de Canovelles, que és l’escola Congost.

L’escola que avui ens ocupa, Els Quatre Vents, és una escola que sempre ha funcionat, o fins avui ha funcionat amb mòduls prefabricats. Mòduls prefabricats en uns terrenys cedits provisionalment per uns privats que tenia també data de finalització aquesta cessió provisional i gratuïta que s’havia fet a la ciutat de Canovelles. En concret, si les dades que tinc no són equivocades, justament l’any que ve, al 2013. Nosaltres considerem que hem d’acabar amb la provisionalitat d’aquesta escola perquè s’ho mereixen les famílies del municipi, la pròpia comunitat educativa. A una pregunta parlamentària que aquest mateix diputat va formular a la consellera d’Ensenyament, l’honorable Irene Rigau, ens contestava exactament el 27 de novembre del 2011, que el Departament té planificada i programada la construcció de l’escola Quatre Vents. L’ajuntament de Canovelles ha cedit els terrenys al Departament amb les condicions urbanístiques sol·licitades pel Departament, ha completat fins i tot ja les obres d’urbanització que han de portar tots els serveis a peu de parcel·la.

Per tant, hem tornat, en funció de totes aquestes circumstàncies hem tornat a presentar aquesta proposta de resolució per tal que el Departament, un cop hagi recepcionat aquest solar que ja ha estat cedit per l’Ajuntament, iniciï els treballs de redacció del projecte constructiu del centre d’educació infantil i primària de l’escola Quatre Vents de Canovelles, i que en el Projecte de llei de pressupostos del proper any, de l’any 2013, pugui incloure’s partida pressupostària per tal que es pugui procedir a la licitació i a la construcció d’aquest centre d’educació infantil i primària.

Els avanço ja el posicionament respecte a les esmenes que ens ha presentat el grup majoritari que sustenta el Govern, el Grup de Convergència i Unió. Hem estat parlant amb la senyora Barrufet i hem arribat des del nostre punt de vista a un acord satisfactori que dóna sortida a aquesta demanda de la comunitat educativa i

de l’ajuntament de la ciutat, i per tant en aquest sentit ja els avanço, tot i que després és evident que el Grup de Convergència i Unió farà la seva explicació, que el Grup Parlamentari Socialista acceptarà les esmenes segona i tercera que presenta el Grup de Convergència i Unió, i jo crec que amb aquest acord, si s’acaba produint, que espero que sí i que la resta de grups de la cambra li donin suport, podrem donar satisfacció, torno a repetir, a l’ajuntament de la ciutat, però sobretot a les famílies i a la comunitat educativa de Canovelles. Gràcies, presidenta.

Comissió d’Ensenyament i Universitats, Aprovada per 15 vots a favor, 0 vots en contra i 2 abstencions (a favor, PSC, IC, ERC, Mixt i CiU; abstencions, PP)

Institut Escola de Sant Joan de les Abadesses

Marina Geli

Gràcies, senyor president. L’evolució demogràfica i la població de Sant Joan de les Abadesses, i també l’estat no adequat dels edificis de l’institut escola actual justifiquen plenament aquesta proposta de resolució. L’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Departament d’Ensenyament estan treballant, perquè aquest és un institut escola amb dos edificis diferents no adequats, amb aules que ja es fan a passadissos, etcètera, i a més un dels dos edificis és propietat de la Fundació Espona, que requereix el més aviat possible deixar aquesta ubicació on ara es fa la part de secundària.

La Proposta és molt clara. Ja m’avanço, si em permet, senyor president, que acceptarem l’esmena del Partit Popular i tot i que podríem acceptar l’esmena de Convergència i Unió, podria ser una trampa que ara explicaré, perquè al tercer punt –al tercer punt– per descomptat, l’esperit –perquè ha estat el propi alcalde de Sant Joan de les Abadesses– i per això ens permet acceptar una esmena que diu «sense ampliar el dèficit d’aquest any». El que plantegem és el següent: manifestar primer la voluntat política de fer un nou edifici per a l’institut escola; segon, encarregar, per tant, aquest any el projecte, que buscarem, l’alcalde està totalment disposat i per això fa dies que vol parlar amb l’honorable consellera sense aconseguir-ho, per intentar buscar fins i tot els recursos econòmics per avançar els diners per a aquest projecte; i tercer, per descomptat, provisionalment, si no s’aconsegueix la continuïtat per a un altre curs o fins que estigui l’edifici de despatx de la Fundació Espona, buscar conjuntament l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament un espai alternatiu.

Dic que l’acceptació d’aquest espai alternatiu d’ubicació provisional no volem que sigui definitiva, i per tant com que Convergència i Unió sembla que no votarà simplement la voluntat política i l’encàrrec del projecte, ens fa pensar que el que volen és que l’Ajuntament sigui còmplice de buscar un edifici alternatiu per potser no fer aquest nou institut escola. Per tant, estem totalment d’acord amb què aquest any no suposi increment de dèficit, de buscar conjuntament el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament com fer el projecte. I finalment, a aquest pacte del Neri a què avui s’ha fet referència en moltes ocasions també ja hi era, perquè el Partit Popular va incloure aquest nou institut escola de Sant Joan de les Abadesses en el pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular. Si és que té algun sentit, estem parlant simplement de voluntat política, de redacció de projecte i ja buscaran conjuntament els recursos per tirar endavant aquest nou edifici totalment necessari per la inadequació dels espais actuals. Moltes gràcies.

Comissió d’Ensenyament i Universitats: Aprovada per 9 vots a favor, 8 vots en contra i 0 abstencions (a favor, PSC, IC, ERC, Mixt i PP; en contra, CiU).

3 de maig de 2012


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login