Continuïtat de la xarxa d’escoles bressol


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Daniel Font, Parlament de Catalunya, 16/02/2012

Gràcies, senyora presidenta. Senyors i senyores dipu­tats, com tots deuen saber, les escoles bressol a Cata­lunya es troben en una situació ben difícil ara mateix, que amenaça el seu futur i la seva continuïtat. Aques­ta situació, que afecta una immensa majoria d’escoles bressol, es deu, com sabem també, a l’incompliment del Govern dels seus compromisos econòmics, deter­minats per la Llei 5/2004, originada a través de la ini­ciativa legislativa popular, aprovada per unanimitat en aquest Parlament, que determina el sistema de finan­çament de les escoles bressol i estableix la responsa­bilitat de les administracions en el seu finançament, i molt particularment del Govern de la Generalitat i dels ajuntaments de Catalunya.

Val a dir que, si bé els ajuntaments també es troben en situació de crisi financera i caiguda d’ingressos públics, han tingut compliment o han complert les seves obliga­cions religiosament, amb puntualitat, fet que els honora i que evidencia l’alta valoració que fan de les escoles bressol i de la seva funció pública en cada localitat.

Aquest fet contrasta, en canvi, amb l’actitud del Go­vern de la Generalitat actual, que,com tothom sap, també pateix problemes de crisi financera, però, en canvi, ha optat per no complir les seves obligacions, en contrast amb els ajuntaments, i ha posat, com a conseqüència, en perill imminent tota la xarxa d’esco­les bressol, que, com saben, és un dels estadis educa­tius que les lleis d’educació han instaurat en el règim educatiu de Catalunya.

Aquesta situació, senyors i senyores diputats, afecta de manera directa més de 57.000 famílies que porten in­fants a les escoles bressol. És mirant d’interpretar la situació en què es troben ara mateix aquestes 57.000 fa­mílies, i també moltes i moltes persones que treballen a les escoles bressol, que hi treballen diàriament, i en les entitats autònomes associades a la gestió de les ma­teixes escoles bressol, afectades de manera directa per la situació i per l’acció o, més aviat, la inacció del Go­vern, és per tot això que volem sotmetre a la cambra la votació de cinc punts de la moció presentada, davant la situació, diem nosaltres –és un qualificatiu nostre–, de perill imminent d’inviabilitat que pateixen la major part d’escoles bressol del país, almenys les que estan finançades sota el règim de la llei esmentada.

Aquest perill es fonamenta en uns fets; quan diem «perill imminent» és que hi ha uns fets que ens fan dir això, diguem-ne. I quins són, aquests fets? Telegràfi­cament els diré, perquè constin; els vam dir el dia de la interpel·lació, els diré un altre cop.
Primer fet: la negativa del Govern de fer front a les se­ves obligacions en la xarxa pública d’escoles bressol, que després d’un any i mig d’impagament reiterat –un any i mig d’impagament– situa les escoles bressol en un autèntic risc d’inviabilitat econòmica que s’està pa­tint i esclatant en aquest precís moment.

Segon fet: l’incompliment del Govern suposa que mol­tes de les persones que treballen a les entitats gestores de les escoles bressol no han cobrat una sola nòmina des de fa més d’onze mesos; onze mesos sense cobrar una nòmina en algunes escoles, fet que pot abocar a un tancament immediat d’algunes d’aquestes escoles. Aca­ba de tancar l’escola de Sitges, l’escola bressol de Sit­ges; parlin amb l’alcalde de Sitges: ha hagut de tancar l’empresa, l’escola està in albis, en un interrogant de continuïtat. Per tant, aquesta situació…, hi ha un risc de ge­neralització des d’un punt de vista de la immediatesa.

Tercer fet: l’impagament de les obligacions del Govern apunta directament a una repercussió sobre les famí­lies. Una eventual repercussió de l’actitud del Govern sobre les famílies implicaria en alguns casos doblar les quotes que aporten les famílies, és a dir, passar de 250 euros mensuals, amb menjador inclòs, a 450 eu­ros mensuals, menjador inclòs. O si la Generalitat apor­tés les quantitats que ara mateix està oferint a la mesa de negociació amb els ajuntaments, doncs, comportaria per a les famílies, en termes mitjans, passar de 169 eu­ros mensuals a 254 euros mensuals, sense menjador, en una escola, posem per cas, en termes mitjans, de cent set places, per dir una dada, en termes mitjans. I cap –cap– d’aquestes situacions és possible des del punt de vista de les possibilitats econòmiques de les famílies afectades, cap d’aquestes situacions són hipòtesis pos­sibles des del punt de vista de l’economia de les famí­lies afectades.

Quart fet: no s’han realitzat les convocatòries precep­tives de beques per a persones en situació econòmica especialment desfavorida, que n’afecten prop del 50 per cent. La persistència d’aquesta actitud d’inhibició comporta una discriminació institucionalitzada amb rela­ció a les possibilitats d’accés a la xarxa.

Més fets: planteja la temptació, la situació, de fer emergir un model d’escola bressol més semblant al que en dèiem «un aparcament de nens i nenes», més o menys ben equipat, que obvia la seva funció educati­va infantil i els objectius educatius que estableixen les lleis. Aparcament o magatzem enfront d’escola i edu­cació: aquesta és una amenaça real o que planeja –no dic que s’estigui fent–, és una amenaça real.

Per acabar, senyors i senyores diputats, els punts de la moció van destinats a redreçar la situació i recuperar l’estabilitat que garanteixi a les famílies i a totes les parts implicades uns mínims dignes de funcionament. Garantir la continuïtat de la xarxa d’escoles bressol o llars d’infants: primer punt. Segon punt: comprometre els recursos necessaris per garantir el compliment del sistema de finançament de places. Tercer punt: asse­gurar el pagament en aquest exercici pressupostari de 2012 les quantitats degudes per la Generalitat als ajun­taments, corresponents al curs 2010-2011 i al present curs, 2011-2012. Quart punt: assegurar els nivells eco­nòmics actuals de les quotes que paguen les famílies –no poden pagar més– i el règim de beques que admi­nistren els ajuntaments. I últim punt: comparèixer a la Comissió d’Ensenyament per informar de la situació.

Senyora presidenta, senyors i senyores diputats, aquests són els punts de la moció, demanem la seva compren­sió, la seva assumpció i el seu suport actiu al seu con­tingut i, conseqüentment, el seu vot favorable a cadas­cun d’ells.

Gràcies, senyora presidenta, senyors i senyores dipu­tats.

Rèplica

Gràcies, senyora presidenta. Agraïm les intervencions dels grups i els punts de coincidència i propostes i plan­tejaments aportats. Quant a les esmenes presentades, hem de dir que vistes i analitzades, un cop vistes i estu­diades, hem optat per no acceptar les esmenes presen­tades; tampoc, consegüentment, les esmenes presenta­des que queden vives. Per raons diferents. Perquè ens semblava que, encara que amb bona voluntat algunes, desvirtuava el contingut de la moció.

Quant a les esmenes d’Esquerra Republicana, senyora Simó, hem de dir que les compartim totes, en la seva literalitat, compartim el que diuen, coincidim en la concepció, en el model, en la voluntat, però els volem dir que la intenció de la moció va adreçada bàsicament a garantir la supervivència de les escoles bressol actu­als. Aquest és l’objectiu de la moció: buscar un desllo­rigador per a la situació actual de les escoles bressol que tenen problemes de funcionament en l’actualitat, assegurar les escoles bressol actuals, que és on hi ha una amenaça real de continuïtat en aquests moments. És cert que calen noves cobertures; no ho diem nosal­tres, ho diuen els objectius de Lisboa, deien el 70 per cent, vostès parlen d’un 60 per cent. Coincidim bàsi­cament, però entenem que, si bé això és un objectiu, la urgència ara és, com els deia, el centre de la preocupa­ció són les escoles ja existents, que són les que estan en risc de tancament i a l’entorn de les quals ens hem de concentrar

El mateix podem dir de les especificacions més con­cretes del cost/plaça, proporció de quotes, etcètera, que això, pensem, hauria de quedar referit a la nego­ciació corrent que en aquests moments encara s’està produint. Ens diuen que no va gaire bé la negociació, ens ho diuen per diferents fonts, però, en tot cas, hi ha una negociació en marxa, una mesa Generalitat-ajuntaments, que és on s’han de traduir i concretar tots aquests aspectes tècnics.

Sobre les esmenes de CiU, no comentem les esmenes, perquè han estat retirades, encara que ens hauria agra­dat, però si han estat retirades no les comentem. No acceptem l’esmena del punt 5, perquè ens sembla que no aporta cap element qualitatiu significatiu. I, quant a la transaccional del punt 3, ens proposen a darrera hora ampliar el punt, és a dir, una transaccional d’últim mo­ment que ampliï el punt amb una breu expressió que fa referència als ajuntaments, a la mesa ajuntaments-Generalitat, justament. El punt mandata –mandata– el pagament del deute del curs anterior, 2010-2011, que algunes fonts han avaluat en 120 milions d’euros als ajuntaments, mandata aquest pagament dins de l’exer­cici actual, dins de l’exercici 2012. I també mandata el pagament de les despeses de 2012 a través d’una planifi­cació de pagaments, escoltada la comissió mixta Ge­neralitat-ajuntaments. I aquest és l’afegitó. Ens sem­bla que no desvirtua la moció, sinó que més aviat la complementa, i per això hem proposat també als al­tres grups acceptar-la i que els altres grups ens acom­panyin en aquesta acceptació, perquè ens sembla que completa el punt i la intenció que es volia, que és que es facin efectius els pagaments del deute del curs anteri­or i els pagaments que es van generant en el curs cor­rent. I, per tant, tenen aquesta importància, aquests dos punts, dins del punt 3, perquè poden contribuir –poden contribuir– a desbloquejar la situació actual plantejada en moltíssimes escoles bressol del país.

Finalment, agrair les intervencions de la resta de grups: senyora Camats, les seves observacions; senyor Chu­millas, les seves propostes, que sap que sempre analit­zem i estudiem amb atenció. Demanem, consegüent­ment, a tots els grups el seu suport als cinc punts de la moció, tal com estan redactats, amb l’esmena transac­cional acceptada, relacionada amb el punt 3, que ha es­tat lliurada a la Mesa.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

Moció aprovada

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de febrer de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de­batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació i el finançament de les llars d’in­fants (tram. 302-00097/09), presentada pel diputat Da­niel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Es­querra Republicana de Catalunya (reg. 44960) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 45262).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament, ha aprovat la següent Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir la continuïtat de la xarxa d’escoles bressol o llars d’infants finançada per la Generalitat, els ajunta­ments i les famílies, creada a partir de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies, i la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat.
b) Comprometre els recursos necessaris per a garantir el compliment del sistema de finançament de places.
c) Assegurar el pagament en aquest exercici pressupos­tari de les quantitats degudes per la Generalitat als ajun­taments corresponents al curs 2010-2011, i elaborar un calendari pel que fa al pagament de les quantitats corres­ponents al curs 2011-2012, una vegada escoltada la Co­missió Mixta Generalitat – entitats municipalistes.
d) Comparèixer davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament en el termini de tres mesos per a informar sobre els avenços assolits en les converses entre la Generalitat i els ajuntaments pel que fa al com­pliment d’aquesta moció.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2012


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login