Interpel.lació sobre l’equitat educativa sobre la sisena hora de l’horari escolar

Interpel.lació sobre l’equitat educativa sobre la sisena hora de l’horari escolar

Gràcies, senyora presidenta. Senyors i senyores diputats, senyora consellera, el motiu de la interpel·lació que presentem avui és aclarir quina és la política general d’equitat en el sistema educatiu que practica el Govern, que, com saben, és un principi general que es contempla en la legislació educativa i que és d’obligat compliment en la mesura […]